Eettiset ohjeet

Etiska anvisningar


I Puustelli följer och upprätthåller vi de principer som hänför sig till de mänskliga rättigheterna, principerna för arbetslivet och miljön samt bekämpning av korruption.

1. Mänskliga rättigheter

Vi har förbundit oss att respektera de universella mänskliga rättigheterna och vi deltar inte i verksamhet som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi förutsätter också att våra leverantörer respekterar de mänskliga rättigheterna. Puustelli säljer eller köper inte produkter eller tjänster av parter som har konstaterats kränka de mänskliga rättigheterna.

2. Arbetslivet

Vi respekterar föreningsfriheten, den kollektiva förhandlingsrätten och de avtal och villkor som hänför sig till utförandet av arbetet. Relationerna mellan personalen och ledningen sköts genom gott inbördes samarbete. Vi satsar på vår personals kompetens och kontinuerlig utveckling av den. Vi skapar en trygg och meningsfull arbetsmiljö för vår personal, där var och en har möjlighet att utveckla sin kompetens och sin egen verksamhet. Vi tolererar inte diskriminering, trakasserier, mobbning eller osaklig behandling i någon form.

Vi förutsätter att våra samarbetspartner iakttar de avtal som gäller utförandet av arbetet och sådana arbetsvillkor som respekterar människovärdet. Vi samarbetar inte med aktörer vars anställda arbetar under tvång eller omänskliga förhållanden eller som utnyttjar barnarbete. Våra samarbetspartner får inte heller tillåta någon form av diskriminering, trakasserier, mobbning eller osaklig behandling.

3. Miljö

Vi är i toppen när det gäller att utveckla en möbelindustri som är skonsam för miljön. Vårt mål är ett miljövänligt tillvägagångssätt som omfattar hela produktens livscykel och som minimerar miljökonsekvenserna, sparar resurser, undviker uppkomsten av avfall och återvinner material så noggrant som möjligt. Vi förväntar oss att våra leverantörer bär sitt ansvar gentemot miljön lika strikt.

4. Korruptionsbekämpning

Vi deltar inte i genomförandet av någon form av korruption, inklusive utpressning och mutor. Vi ger eller tar inte emot pengar eller gåvor eller andra förmåner av olämpligt värde som kan betraktas som försök att påverka beslutsfattandet. Vi förväntar oss av våra leverantörer en liknande inställning till korruption, utpressning och mutor.