Ekologisuus ja puhtaus

Miljö


Miljöfrågor har småningom via Puustelli-köket blivit allt viktigare för bolaget och har nu prioriterad betydelse. Utöver att bolaget har en helt ren produktion har varje anställd också börjat vidta små och stora miljöåtgärder bl.a. ifråga om el- och vattenförbrukning samt sopsortering.

Miljöbelastningen kan minskas endast genom att man minskar på miljöbelastningen.

Efterlevnaden av miljölagstiftningen är en naturlig del av Puustellis verksamhet och vi har förbundit oss att iaktta miljökraven enligt standarderna. Vårt åtagande bekräftas av det ISO 14001-certifikat som beviljats vårt företag. Dess systematiska och styrande tillvägagångssätt höjer nivån på miljöskyddet i företaget ytterligare och visar att miljöfrågorna genomgående sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Vi står inte bara bakom miljöfrågorna, vi agerar. Vi har på ett konkret och vetenskapligt sätt visat hur man kan minska på miljöbelastningen i samband med tillverkningen av möbler. Vårt Puustelli Miinus-kök har varit i produktion sedan 2013. Utgående från kalkylerna om koldioxidavtryck är Miinus-köket det mest ekologiska köksalternativet, fortfarande. Stomkonstruktionen i Miinus-möblerna är inte av spånskiva, utan för stödkonstruktionen används Puustellis ekologiska biokompositram. Biokomposit är en produkt som kan återvinnas helt och hållet och som till 100 % tål vatten. Formaldehyd innehåller den 0 %. Vi utnyttjar evidensbaserad kunskap som fåtts om Miinus-köket inom hela vårt sortiment av Puustelli-produkter. Biokomposit används nu också i Puustellis badrumsmöbler.

Vi har minimerat miljökonsekvenserna inom tillverkning av produkter, förpackningar, lossning, installation, transporter och hela vår företagsverksamhet. Också vår systematiska sortering av sopor från vår moderna produktionsanläggning bidrar till att främja en hållbar utveckling.

Puustelli-material

När det gäller val av material för möbler är vi kända för att vara krävande och därför väljer vi materialen hos tillverkarna själva och i enlighet med våra miljö- och kvalitetskriterier. Endast de material som uppfyller kraven i våra livscykelplaner och som beaktar principerna för hållbar utveckling tas med i Puustellis sortiment. Samarbetet med våra ansedda materialleverantörer är förtroendefullt och har pågått i årtionden. Våra miljövärderingar och kvalitetsmål är desamma.

Vi använder certifierat trä

Skogarna är världens lungor och också en inkomstkälla för en miljard människor. Olaglig avverkning, som stör hela ekosystemet, ger anledning till oro. Puustelli använder endast träd från PEFC- och FCS-certifierade skogar. Certifieringen är en garanti för att virkets ursprung kan spåras och att skogen sköts väl och att återplanteringen sköts på behörigt sätt. Puustelli tillverkar alla träprodukter i sitt sortiment vid sin egen fabrik.

Puustellis produktplanering

Kärnan vid utvecklingen av Puustelli-produkter är en livscykel som beaktar principerna för hållbar utveckling. Redan vid idéstadiet förpliktar ansvarskänslan oss att överväga vilka produkter som behövs och som ska tillverkas. Noggrant utvalda material som individuellt valts ut för varje produkt kommer vidare från ritbordet, förutsatt att varje detalj i livscykelplaneringen uppfylls.

Puustelli-snickerier

Kvaliteten hos långlivade Puustelli-möbler bygger på hållbara och giftfria material samt miljövänliga tillverkningssätt. Vår giftfria produktion säkerställer att Puustelli-möbler är trygga att tillverka och använda samt att de inte orsakar problem med inomhusluften.

Produkterna kan också förstöras på ett säkert sätt när deras livscykel löper ut.

Tillverkning av Puustelli-snickerier

Puustelli-möblerna ytbehandlas med skonsamma oljor eller vattenutspädda ytbehandlingsmedel som ifråga om hållbarhet och giftfrihet är lämpliga även för småbarns leksaker. Vi använder inte lim med tillsatt formaldehyd i vår produktion. Vid kantbandning av luckor och bänkskivor med laserteknik använder vi inget lim alls. Hela tillverkningsprocessen i Puustelli är giftfri. Vi använder inte ämnen som innehåller tungmetaller och de uppstår inte heller under tillverkningsprocessen.

Förpackningsmaterial för Puustelli-möbler

För några år sedan övergick Puustelli till att använda förpackningar av wellpapp i stället för plastförpackningar. Den mångsidiga och stadiga pappförpackningen skyddar möbler utmärkt och håller de glidande delarna på plats under transport och förflyttning. Det behövs inte många olika förpackningsstorlekar och förpackningarna kräver inte heller för mycket lagerutrymme.

Puustelli har förbundit sig att minska miljöbelastningen så effektivt som möjligt och de nya förpackningslösningarna minskar avsevärt miljöbelastningen. Det finns också andra fördelar, bland annat är transportförpackningarna rena och det är lättare för föraren att flytta på dem. Det är också lättare för installatören, som snabbt kan öppna förpackningarna, samla förpackningsmaterialet i ett litet utrymme och lätt återvinna det. Även i hemförhållanden är papp ett trevligare att material att hantera än plast.

Återvinning av förpackningsmaterial

Puustelli är medlem i Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab. Systemet fungerar utmärkt och endast en liten del av förpackningsmaterialet återvinns inte. Rinki-märket signalerar att ett företag är ansvarstagande och sköter sitt producentansvar för förpackningar.

Återvinning av elektrisk utrustning

Puustelli är också medlem av Serty, som ansvarar för återvinning och avfallshantering av elektrisk utrustning. Vi levererar tillsammans med våra kök bl.a. lampor, hushållsapparater och annan hemelektronik. Tack vare medlemskapet i Serty deltar vi i de materialåtervinningskostnader som uppstår i Finland. Motsvarande återvinning och avfallshantering organiseras i Sverige av El Kretsen Ab, som Puustelli också är medlem i.

Puustelli 

Miljöfrågor har småningom via Puustelli-köket blivit allt viktigare för bolaget och har nu prioriterad betydelse. Utöver att bolaget har en helt ren produktion har varje anställd också börjat vidta små och stora miljöåtgärder bl.a. ifråga om el- och vattenförbrukning samt sopsortering.

Puustelli har varit Finlands mest köpta köksmärke sedan 1983. Det här är knappast en slump. Vi erbjuder våra kunder landets bästa produkter och bästa service. Vi gör det säkert också på det mest ekologiska sättet.

Ljus och värme på ett mer ekologiskt sätt

En minskad elförbrukning är en viktig detalj när man i praktiken vill tillämpa ekologiskt tänkande. Hos Puustelli har elförbrukningen systematiskt minskat under de senaste två åren både inom produktionen och på kontoret.

Åtgärder som syftar till att minska elförbrukningen har vidtagits både vid skrivbord, i samband med nya byggnader och vid maskinanskaffningar. Även mindre åtgärder har betydelse och halogenlamporna byts småningom ut mot LED-lampor.

Åtgärder som syftar till att minska Puustellis elförbrukning har haft effekt. Under de senaste två åren har vi lyckats minska elförbrukningen med ca 10 %. Elförbrukningen kan minskas endast genom att vi aktivt minskar på elförbrukningen. Så enkelt är det.

Visst behöver vi el, men av hurdant slag? Puustelli har i sin verksamhet gradvis gjort förbättringar för att producera mer ekologisk el. En del av den el som Puustelli använder har varit koldioxidfri el som producerats med fabrikens solkraftverk. För närvarande produceras den el som fabriken använder helt och hållet med utsläppsfri vattenkraft.

Inom produktionen har vi också förbundit oss till att minska avfallet och att så effektivt som möjligt återvinna material. En del av värmen i fabriken produceras genom att förbränna det träavfall som blivit över vid produktionen och som vi annars inte kan utnyttja.