Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § av den finska personuppgiftslagen (523/1999):

Registerförare

Puustelli Group Oy (FO-nummer: 1570646-0)
Teollisuuskatu 46
29200 Harjavalta
Telefon: +358 10 277 6000

E-postadress: markkinointi@puustelli.com

Registrets namn

Puustelli Group Oy:s register för direkt marknadsföring

Syftet med användningen av personuppgifterna

Personuppgifterna används för direktreklam, distansförsäljning eller övrig direkt marknadsföring, opinionsmätningar eller marknadsundersökningar eller för andra jämförbara ändamål i form av adressförsedda sändningar. Uppgifterna kan analyseras och behandlas för att rikta marknadskommunikationen så att den intresserar den registrerade.

Datainnehållet i registret

Registret innehåller information av följande typer:

  • namn
  • kontaktuppgifter (adresser, telefonnummer, e-postadresser)
  • titlar, yrkes- eller andra uppgifter om den registrerades uppgifter och position i näringslivet eller den offentliga sektorn
  • ålder
  • kön
  • språk
  • annan identifierande uppgift kopplad till den registrerade
  • direkt marknadsföring, tillstånd och förbud
  • förändringar i de individualiserade uppgifterna

Regelmässiga informationskällor

Den registrerade fungerar själv som informationskälla bland annat då han eller hon deltar i marknadsföringskampanjer och -tävlingar som registerföraren ordnar elektroniskt eller traditionellt samt i olika evenemang såsom köksutställningar i gränssnitt för kundservice. Personuppgifter kan samlas och uppdateras också utgående från registerförarens andra personregister, registerförarens samarbetspartner samt via myndigheter och företag som erbjuder tjänster som anknyter till personuppgifterna.

Utlämnande och översändande av uppgifter

Uppgifter kan utelämnas, i den omfattning som då gällande lagstiftning tillåter och förutsätter, om inte den registrerade har förbjudit utelämningen av uppgifter. Uppifter kan därmed utelämnas för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt för opinions- och marknadsundersökningar.

För den tekniska behandlingen av uppgifterna kan en del av informationen fysiskt sett vara belägen på servers till registerförarens underleverantörer, där de behandlas via en teknisk anslutning med beaktande av förpliktelserna i personuppgiftslagen.

Uppgifter utelämnas inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utom i fall där det förutsätts för förverkligandet av de ovan beskrivna syftena för behandling av personuppgifter.

Skydd av registret

Databaserna som anknyter till registret är skyddade från utomstående dataintrång med brandmurar, lösenord och andra allmänt accepterade tekniska åtgärder på dataskyddsområdet. Databaserna och deras säkerhetskopior samt materialet som upprätthålls manuellt bevaras i låsta utrymmen.

Endast särspecifierade anställda med personlig användningsrätt hos registerföraren eller hos företag som står under registerföraren har tillgång till uppgifterna i registret.

Rätt till insyn, förbud och rättelse av uppgifter

Den registrerade har enligt den finska personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter som sparats om denne. Kontrollönskan ska skickas åt personen som svarar för registerärenden i skriftlig form och med underteckning. Önskan kan också framföras personligt hos registerföraren.

Den registrerade har genom att kontakta den registeransvarige rätt att förbjuda behandling av uppgifter som gäller honom själv för direktreklam distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Den registrerade har rätt att yrka rättelse av oriktiga uppgifter genom att kontakta registerföraren.