Integritetspolicy


1.  Personuppgiftsansvarig

Puustelli Group Oy [nedan ”Personuppgiftsansvarig”]

FO-nummer:           1570646-0

Adress:                    Teollisuuskatu 46, 29200 Harjavalta, Finland

Telefon:                   +358 10 277 6000

E-post:                    kundtjanst@puustelli.com

Kontaktperson i dataskyddsfrågor: Puustelli Kundtjänst ([email protected])

2.  Definitioner

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan "registrerad"). Med en identifierbarfysisk person avses en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med kund avses bland de registrerade de konsumenter och deras företags och övriga samfunds (nedan ”företag”) kontaktpersoner som den Personuppgiftsansvarige har ett kundförhållande med.

Med potentiella kunder avses bland de registrerade sådana konsumenter och kontaktpersoner vid företag som den Personuppgiftsansvarige strävar efter att skapa ett kundförhållande med.

Med intressenter avses sådana konsumenter och kontaktpersoner vid företag som har ett samarbetsförhållande med den Personuppgiftsansvarige (till exempel företagsrepresentanter som producerar tjänster åt den Personuppgiftsansvarige) eller annan koppling (till exempel medierepresentanter som parter i informationsverksamheten, samhälleliga beslutsfattare gällande samhällskontaktverksamheten och tidigare arbetstagare som gått i pension).

3.  För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Den Personuppgiftsansvarige behandlar de registrerades personuppgifter för följande ändamål (ett eller flera samtidigt):

 •    Skötsel, analysering och utveckling av kund- och intressentförhållanden

Den Personuppgiftsansvarige kan använda dina personuppgifter för skötsel, analysering och utveckling av kund- eller intressentförhållandet som skapats direkt med dig eller med företaget du representerar.

 •    Erbjudande av produkter och tjänster

Den Personuppgiftsansvarige kan använda dina personuppgifter för att erbjuda produkter och tjänster ifall du själv eller företaget du representerar till exempel har köpt en produkt eller tjänst av oss, använt våra digitala tjänster, prenumererat på vårt nyhetsbrev eller vår broschyr eller deltagit i våra utbildningar eller andra evenemang såsom mässavdelningarnas evenemang. Personuppgifterna används till avtalet mellan den Personuppgiftsansvarige och kunden eller för att genomföra rättigheter och skyldigheter som baseras på andra åtaganden.

 •    Kundkommunikation

Den Personuppgiftsansvarige kan använda dina personuppgifter i kundkommunikationen, till exempel för att skicka meddelanden gällande produkter och tjänster, för att informera om ändringar som gjorts i tjänsterna och be om respons gällande produkter och tjänster.

 •    Marknadsföring

Den Personuppgiftsansvarige kan kontakta dig för att berätta om nya produkter, tjänster eller förmåner. Den Personuppgiftsansvarige kan använda personuppgifterna för att skräddarsy sitt utbud och för att erbjuda relevant innehåll. Detta innebär till exempel att vi kan ge rekommendationer eller visa skräddarsytt innehåll och skräddarsydd reklam i egna och tredje parts tjänster.

 •    Utveckling av produkter och tjänster

Den Personuppgiftsansvarige kan använda dina personuppgifter för utveckling av sina produkter och tjänster.

Som rättsgrund för behandlingen av personuppgifter är följande punkter i artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning:

 a)      du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål;

 b)      behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås;

 c)      behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den Personuppgiftsansvarige; och

 f)       behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den Personuppgiftsansvarige eller en tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

 

Den Personuppgiftsansvarige behandlar dina uppgifter för att verkställa avtalet med dig eller företaget du representerar.

Den Personuppgiftsansvarige har berättigade intressen gällande idkande av näringsverksamhet, såsom rätt att främja försäljningen av sina produkter och tjänster genom marknadsföring och försäljning, och den Personuppgiftsansvarige kan på basis av det berättigade intresset idka direktmarknadsföring och försäljning genom att använda dina kontaktuppgifter, inklusive behandling av personuppgifter för profilering. Den Personuppgiftsansvariges andra berättigade intressen, på basis av vilka dina personuppgifter kan behandlas, är bl.a. rådgivning och annan kundtjänst för icke-kunder, vidareutveckling av affärsverksamheten samt utredning av eventuella missbruk.

Den Personuppgiftsansvarige har berättigat intresse att överföra personuppgifter inom koncernen från ett aktiebolag till ett annat för interna administrativa ändamål.

Om behandlingen av uppgifter inte baseras på avtalsbehov eller berättigat intresse kan den Personuppgiftsansvarige be om ditt samtycke till behandling av personuppgifter av annat slag.

Den Personuppgiftsansvarige kan dessutom behandla dina personuppgifter om lagstiftningen så kräver, till exempel på basis av bokföringslagens skyldighet att arkivera.

4.  Vilka typer av uppgifter kan vi behandla?

Personuppgifterna som den Personuppgiftsansvarige samlar in kan bland annat innehålla följande typer av uppgifter och utförda ändringar i dessa:

4.1.   Basuppgifter om alla registrerade

 • för- och efternamn
 • kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer)
 • kön
 • den Personuppgiftsansvariges uppgifter gällande användningen av digitala tjänster
 • tekniska uppgifter samt cookies och andra motsvarande tekniska uppgifter som skickats till användarens digitala enheter (såsom datorer och mobila enheter)
 • kommunikation samt tillhörande aktiviteter som riktats till den registrerade
 • alternativ för direktmarknadsföring
 • inspelning av kundtjänstsamtalen samt e-post- och webbdiskussioner, till exempel i social media, gällande kundbetjäning

4.2.   Tilläggsuppgifter om företagens representanter

 • titel och/eller arbetsbeskrivning gällande de nuvarande och tidigare arbetsuppgifterna i den Personuppgiftsansvariges verksamhet

 4.3.   Uppgifter gällande registrerade som har köpt, gett respons och/eller reklamerat den Personuppgiftsansvariges produkter eller tjänster

 • personbeteckning
 • uppgifter om när kundförhållandet eller ett motsvarande förhållande började och slutade och hur det uppkom
 • kundens servicehistorik
 • till kunden riktade kampanjer och erbjudanden samt användningen av dessa
 • intressen och övriga uppgifter som kunden angett
 • innehållet i responsen och reklamationerna, brevväxlingen och de fortsatta åtgärderna i samband med dessa
 • uppgifter gällande finansierings-, service- m.fl. anknytande avtal

4.4.   De registrerades uppgifter som deltagit i den Personuppgiftsansvariges evenemang

 • uppgifter gällande kosten (särskilda uppgifter som användaren frivilligt angett)
 • födelsetid gällande evenemang som så kräver, t.ex. för rederiers del
 • medresenärernas namn och födelsetider då t.ex. rederiet så kräver

 4.5.  Kundernas uppgifter i den Personuppgiftsansvariges webbtjänster

 • den registrerades inloggningsuppgifter
 • aktiviteterna i webbtjänsten efter inloggningen

5.  Från vilka källor samlar vi in dina personuppgifter?

Största delen av uppgifterna får vi av dig i början av och under kund- och intressentförhållandet samt från de program du använder för våra produkter och tjänster.

Den Personuppgiftsansvarige får även personuppgifter och uppdateringar gällande dessa från myndigheter, organisationer och företag som erbjuder kredittjänster och anskaffnings- och uppdateringstjänster gällande personuppgifter, samt från offentliga register såsom företags www-sidor och social media. Dessutom får den Personuppgiftsansvarige personuppgifter från sina koncernbolag samt samarbetsparter, såsom från olika finansierings-, installations- och servicetjänsteaktörer samt övriga aktörer inom bygg- och inredningsbranschen.

Den Personuppgiftsansvarige får personuppgifter om företagens representanter även av deras kollegor, dvs. företagets huvudkontaktperson kan ge personuppgifter åt den Personuppgiftsansvarige även gällande personer relaterade till den Personuppgiftsansvariges övriga produkter och tjänster.

6.  Använder vi dina personuppgifter för profilering?

Profilering som avses i EU:s dataskyddsförordning är all automatiskt behandling av personuppgifter där man genom att använda personuppgifterna bedömer de personliga aspekterna rörande en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutse aspekter avseende den registrerades arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Tillsvidare utför vi inte ovannämnda profilering. Vi kan däremot på annat sätt analysera och utnyttja personuppgifter i vårt register samt sammankoppla dem med uppgifter från en tredje part.

7.  Till vem kan vi dela dina personuppgifter?

Den Personuppgiftsansvarige överlåter, säljer eller på annat sätt avslöjar inte dina personuppgifter till tredje parter utanför Harjavalta-koncernen, om inte annat nämns i det som följer.

Den Personuppgiftsansvarige kan dela dina personuppgifter till tredje parter som utför tjänster för den Personuppgiftsansvarige. Dessa tjänster kan till exempel bestå av kundbetjäning, installations- och underhållsservice, programtjänster, forskningsverksamhet, marknadsföring och evenemang. Den Personuppgiftsansvarige kan dela dina personuppgifter för indrivning av avgifter för produkter och tjänster och kan till exempel överföra eller sälja obetalda fakturor till tredje parter som erbjuder indrivningstjänster. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för den Personuppgiftsansvarige. Därför tillåter den Personuppgiftsansvarige inte att ifrågavarande parter använder uppgifterna för något annat ändamål än för att erbjuda ifrågavarande tjänster och hen förutsätter att parterna skyddar användarens personuppgifter i enlighet med den här dataskyddsbeskrivningen samt tillämplig lagstiftning.

Den Personuppgiftsansvarige delar dina personuppgifter till samarbetsparter med vilka den Personuppgiftsansvarige förvaltar och genomför projekt och med vilka den Personuppgiftsansvarige samarbetar gällande skötseln av kundförhållandet, såsom finansieringsbolag i situationer där den Registrerade ansöker om finansiering i samband med köp från den Personuppgiftsansvariges partner.

Den Personuppgiftsansvarige kan dela dina personuppgifter med noggrant genomtänkta tredje parter för gemensamma eller självständiga direktmarknadsföringsändamål. Uppgifterna kan delas för ifrågavarande ändamål endast då den tredje partens planerade användningsändamål inte strider mot användningsändamålen som definierats av den Personuppgiftsansvarige i den här dataskyddsbeskrivningen.

Den Personuppgiftsansvarige kan enligt egen prövning dela personuppgifterna gällande deltagarna i den Personuppgiftsansvariges evenemang med andra deltagare i ifrågavarande evenemang ifall det är väsentligt med tanke på evenemangets natur.

Den Personuppgiftsansvarige kan dela dina personuppgifter i samband med företagsköp eller annat företagsarrangemang eller vid överföring av tjänst till en annan tjänsteproducent. Den Personuppgiftsansvarige kan dela dina personuppgifter efter föreläggande av domstol eller motsvarande.

 8.  Överför vi dina personuppgifter utanför EU-området?

Den Personuppgiftsansvarige kan vid erbjudande av tjänster använda resurser och servrar runt om i världen. På så sätt kan den Personuppgiftsansvarige överföra dina personuppgifter utanför tjänsternas användningsland och möjligtvis även till länder utanför EU-området som har annorlunda dataskyddslagstiftning.

I dessa fall säkerställer den Personuppgiftsansvarige att det finns en rättslig grund för överföringen av uppgifter och att användarens personuppgifter skyddas till exempel genom användning (vid behov) av tillbörliga standardavtal godkända av myndigheter och genom att förutsätta att tillbörliga tekniska och andra dataskyddsåtgärder följs.

9.  Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Den Personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter i det här registret så länge som den Personuppgiftsansvarige har giltiga skäl i enlighet med punkt 2 i den här dataskyddsbeskrivningen samt en skälig tid därefter.

Personuppgifternas behandlingstid för olika persongrupper definieras enligt följande grunder:

 • konsumentkunder

Därefter kan den Personuppgiftsansvarige överföra nödvändiga personuppgifter till marknadsföringsregistret och behandla dig som en potentiell kund igen.

 •  företagskundernas representanter

Den Personuppgiftsansvarige kan behandla dina personuppgifter så länge som du representerar den Personuppgiftsansvariges företagskund samt de tre följande åren efter kundförhållandets avslutande år.

Därefter kan den Personuppgiftsansvarige överföra nödvändiga personuppgifter till marknadsföringsregistret och igen behandla dig som en potentiell representant för en företagskund.

 • potentiella konsumentkunder och potentiella representanter för företagskunder

Den Personuppgiftsansvarige kan behandla dina personuppgifter tillsvidare så länge tills du blir kund eller tills du kräver att dina uppgifter ska raderas från den Personuppgiftsansvariges marknadsföringsregister.

 •  intressenternas medlemmar

Den Personuppgiftsansvarige kan behandla dina personuppgifter så länge som du är medlem i någon intressentgrupp, såsom representant för den Personuppgiftsansvariges samarbetspartner eller media.

10.  Är du tvungen att ge dina personuppgifter till oss?

För att den Personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla sina avtalsskyldigheter gällande ert förhållande måste den Personuppgiftsansvarige få tillgång till och behandla dina personuppgifter. Utan nödvändiga personuppgifter kan vi inte erbjuda dig de produkter och tjänster i samband med vilka det är nödvändigt att behandla personuppgifter.

11.  Hur kan du använda dina rättigheter gällande personuppgifterna?

Som registrerad har du olika typer av möjlighet att påverka behandlingen av dina personuppgifter. Vi genomför i regel din begäran inom en månad. Vi ber er ta kontakt med kontaktpersonen som nämns i punkt 1 i den här dataskyddsbeskrivningen gällande användningen av dina rättigheter. Dina rättigheter är:

a) Rätt till tillgång till personuppgifterna som insamlats om dig. I praktiken genomförs detta så att på basis av din vederbörliga och erkända begäran skickar vi dig en rapport över personuppgifterna som samlats in om dig i personregistret.

b) Rätt att begära rättelse eller radering av insamlade personuppgifter som rör dig. Om du upptäcker felaktigheter eller brister i dina uppgifter kan du skicka en begäran om rättelse till oss.

c) Rätt att begära radering av insamlade personuppgifter som rör dig. Vi är skyldiga att på din begäran radera personuppgifterna från vårt personregister ifall någon av följande grunder uppfylls och om inte annan lagstiftning eller myndighetsbestämmelse kräver att uppgifterna lagras:

 1.      personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlades för;

 2.      du återkallar ditt samtycke och det finns inte någon annan laglig grund för behandling;

 3.      du återkallar ditt samtycke och det finns inte någon annan laglig grund för behandling;

 4.      om dina personuppgifter har behandlats olagligt;

 5.      dina personuppgifter ska raderas för att följa den Personuppgiftsansvariges tillämpliga lagstadgade skyldighet som baserar sig på Europeiska unionens rätt eller Finlands lagstiftning; eller

 6.      om dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällstjänster, såsom i samband med beställning av den Personuppgiftsansvariges digitala informationstjänster.

 d)      Rätt att begära begränsning av insamlade personuppgifter som rör dig. Du kan begära att den Personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av dina personuppgifter om;

 1.      du bestrider personuppgifternas korrekthet som den Personuppgiftsansvarige har;

 2.      behandlingen är olaglig och om du istället för radering kräver begränsning av användningen;

 3.      den Personuppgiftsansvarige inte längre behöver ifrågavarande personuppgifter för behandlingsändamålen men om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

 4.      du har invänt mot behandling av personuppgifter i väntan på kontroll av huruvida den Personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

e)      Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som rör dig. Om den Personuppgiftsansvarige behandlar dina uppgifter på basis av berättigat intresse så har du på basis av skäl som hänför sig till din specifika situation rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som rör dig själv. Alla registrerade som finns i register som omfattas av den här dataskyddsbeskrivningen har rätt att invända mot behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföring.

 f)       Rätt till dataportabilitet. Om den automatiska behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller avtal har du rätt att få personuppgifterna du tillhandahållit den Personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan Personuppgiftsansvarig.

 g)      Rätt att återkalla sitt samtycke. Om alla eller en del av dina personuppgifter behandlas i det här registret på basis av ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke.

 h)      Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Om eventuella meningsskiljaktigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter inte kan göras upp i godo mellan dig och den Personuppgiftsansvarige har du rätt att föra ärendet till dataskyddsmyndigheten.

12.  Vilket lands lagstiftning tillämpas på behandlingen av dina uppgifter?

Vi är ett finländskt samfund verksamt i Finland. På det här personregistret och behandlingen av personuppgifterna däri tillämpas Finlands lagstiftning samt EU:s lagstiftning som direkt tillämpas i Finland, såsom EU:s dataskyddsförordning.

13.  Hur kan vi uppdatera den här dataskyddsbeskrivningen?

Vi utvecklar kontinuerligt vår affärsverksamhet och det kan även innebära ändringar i behandlingen av personuppgifter. Vid behov uppdaterar vi dataskyddsbeskrivningen för att motsvara de förändrade tillvägagångssätten. Ändringarna kan även baseras på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att ni regelbundet bekantar er med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

Om vi börjar behandla dina personuppgifter för andra ändamål än för det som dina personuppgifter samlades in för, informerar vi om detta och den uppdaterade dataskyddsbeskrivningen före ifrågavarande fortsatta behandling. Gällande andra ändringar informerar vi om uppdatering av dataskyddsbeskrivningen på vår hemsida.