Keittiöremontti itse asennettuna

En köksrenovering som du själv utför


Om du själv gör en köksrenovering krävs det alltid att du har lämpliga och högklassiga verktyg för olika arbetsskeden. Det finns fler arbetsskeden än vad du först tror. Rivning av möbler och ytmaterial samt borttransport av dem, inredning, kakelläggning, möbelinstallation för att nämna några skeden.

En köksrenovering inleds med att riva gamla möbler

En köksrenovering inleds alltid med rivning av gamla möbler och ytor. Kakel i mellanrummen ska avlägsnas från stenväggen. Från en skivvägg är det enklast att ta loss kaklen tillsamans med bottenplattan och byta bottenplattan mot en ny.

Mätningen kräver noggrannhet

Därefter ska man kontrollera att väggvinklarna är räta i kökets konstruktioner (golv, väggar). Det är lätt att kontrollera att golvet är rakt med en planlaser eller ett långt vattenpass. Med ett vattenpass är det också enkelt att kontrollera att väggarna är räta vertikalt och horisontellt. Därefter ska väggarna rätas, i synnerhet mellanrum. Det är lättare att kakla mellanrummet på en rak yta efter det att möblerna har installerats. Medan spacklet torkar lönar det sig att med en regeldetektor kontrollera väggarna med tanke på vattenrör och elledningar som finns innanför väggen. Därigenom undviker man tråkiga överraskningar när möblerna ska fästas.

När möbelinstallationen inleds mäter man först utgångshöjden för möblerna och skisserar var stommarna ska finnas. Vid mätningen av utgångshöjden är det skäl att beakta sockelhöjden med tanke på diskmaskinen och eventuella fönster.

Även om golven är sneda installeras möblerna rakt och likaså om väggarna är sneda installeras möblernas framkanter så att de är räta genom att placera kilar nedtill. Detta arbetsskede ska utföras omsorgsfullt, eftersom om fel uppstår i detta skede syns de i slutresultatet. I synnerhet ska platsen för hoskåp och diskmaskin mätas noggrant så att läckageskydden under dem placeras på rätt ställe. På grund av vatten- och avloppsledningar som kommer från golvet ska läckageskyddet installeras innan hoskåpet installeras på grund av tätningar i genomföringar. Genomföringar i läckageskydd ska tätas antingen med butylmassa eller med ett separat tätningstejp för genomföringar. Syftet med detta är att vattnet vid ett eventuellt läckage styrs till ett synligt ställe och inte in i lägenhetens konstruktioner.

Om jag själv installerar möblerna?

Puustellis möbelgaranti förutsätter också att lämplig fästningsutrustning används. Proppar och skruvar ska vara så hållbara och av så hög kvalitet att de håller möblerna stadigt på väggen, vilket också gör det tryggt att använda köket. Billiga proppar brukar inte hålla i längden. Billiga och svaga skruvar kan lätt gå av redan vid installeringen. I väggar med skivstommar ska möblerna alltid fästas i bräder. Utan en regeldetektor kan det vara svårt att ta reda på var brädunderlaget finns i färdigt ytbelagda väggar.

Keittiö itse asennettuna vai Puustellin kokonaispalvelun kautta?

Köken blir allt mer tekniska och kunderna vill i allt högre grad integrera sina hushållsapparater för att köket ska se enhetligt ut. Även om Puustellis stommar testas och får borrade hål färdigt för varje mekanism, lönar det sig att använda tillräckligt med tid vid installationen och på förhand läsa igenom tillverkarens anvisningar för att säkerställa att mekanismerna fungerar korrekt. I synnerhet kylanläggningar som integreras felaktigt ökar elförbrukningen, försämrar livsmedlens hållbarhet och förkortar kylanläggningarnas livslängd avsevärt. En vårdslöst integrerad diskmaskin släpper ut ångan från luckan och med dålig tur kan stommarna intill börja svälla upp.

En prydlig och säker renovering med rätt slags verktyg

En väsentlig del av möbelinstallationen är bearbetning av trä och skärning av möbelskivor. Då räcker det inte enbart med lämpliga verktyg, utan det behövs alltid vassa eggar av hög kvalitet som lämpar sig för bearbetning av trä och som ger en prydlig skäryta utan rispor.

Också vid själva installationen av köksrenoveringen blir man tvungen att bearbeta trä som ger upphov till spån och trädamm. Utan punktutsugning svävar det fina trädammet runt om i lägenheten och trädamm finns i rumsluften ännu en lång tid efter renoveringen.

Inom arbetarskyddet fästs allt större vikt vid cancerorogena partiklar, såsom damm från lövträd och kvarts som uppkommer vid renoveringar. För att minska exponeringsriskerna ska särskild uppmärksamhet fästas vid personlig skyddsutrustning och i synnerhet klassificeringen av den dammsugare som används för punktutsugningen. Dammsugare som är avsedda för hushåll eller snickeriarbeten uppfyller inte dessa krav i fråga om filter, utan släpper för många partiklar genom dammsugarpåsen tillbaka i luftcirkulationen och som därmed fritt kan inandas.

Man bör också komma ihåg att det alltid uppstår renoveringsavfall när gammalt rivs och nytt installeras. Renoverings- och förpackningsavfall ska transporteras till återvinningscentralen och sorteras på behörigt sätt där.

Tid, felansvar, installationsgaranti

Det tar alltid tid att själv utföra en köksrenovering, i synnerhet när renoveringen görs på kvällar och veckoslut vid sidan av annat arbete. När man är trött mångfaldigas riskerna för fel och olycksfall. Ofta leder felaktigt bearbetat material till att den inbesparing som uppnåtts vänds till en förlust. Felaktigt bearbetade produkter har ingen produktgaranti och felaktigt installerade möbler och mekanismer har ingen installationsgaranti.

Ju snabbare en köksrenovering genomförs, desto bättre är det för alla. Använd dina kvällar och helger hellre med familjen.

En köksrenovering som du själv utför; du får inte utnyttja hushållsavdraget vid beskattningen. Det köpta renoveringsarbetet är alltid avdragsgillt inklusive el- och rörarbeten.

Färdiga kanaler till VVSE-proffs

De samarbetspartner inom VVSE som Puustellis installationstjänster anlitar är yrkesutbildade personer inom sitt område. Vi anlitar endast elentreprenörer som är de bästa inom sin region och som Tukes har auktoriserat. Vatten och avlopp får kopplas endast av utbildade yrkesutbildade personer inom VVS-branschen.

Enbart genom att googla på webben är det svårt att hitta yrkesmänniskor som ger en kostnadskalkyl på förhand och som anländer till platsen vid överenskommen tidpunkt samt som ger en garanti på det utförda arbetet.