Eettiset ohjeet

Etiska anvisningar


I vår verksamhet har vi förbundit oss till ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet. I Puustelli följer och upprätthåller vi de principer som hänför sig till de mänskliga rättigheterna, principerna för arbetslivet och miljön samt bekämpning av korruption. Denna etiska anvisning ställer minimikrav på vår dagliga verksamhet. Vi förväntar oss också att hela vårt säljarnätverk och alla våra affärspartner ska följa motsvarande principer.

Rättvisa arbetsförhållanden

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna i all vår verksamhet. Vi har förbundit oss att följa FN:s principer för företagsverksamhet och mänskliga rättigheter samt att agera i enlighet med Internationella arbetsorganisationens (ILO) riktlinjer. Vi respekterar de anställdas föreningsfrihet, och vi accepterar inte barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering i någon form. Vi förbinder oss att främja rättvisa arbetsförhållanden och arbetar kontinuerligt för en olycksfri och sund arbetsmiljö.

Lagenlighet

Vi på Puustelli har förbundit oss i all vår verksamhet att följa de lagar och författningar som gäller vår verksamhet. Centralt för vår verksamhet är bland annat lagarna om de anställdas säkerhet, jämställdhet och integritetsskydd, författningar om bekämpning av mutor och korruption samt kraven på konsumentskydd, produktsäkerhet och miljöskydd.

Rättvis konkurrens

Vi stödjer fri och rättvis konkurrens. Vi följer konkurrenslagstiftningen som syftar till att skydda marknaden mot ojust affärsverksamhet. En rättvis konkurrens gagnar förutom Puustelli också både vår samarbetspartner och våra kunder.

Korruption och mutor

Vi har förbundit oss att agera ärligt i all vår affärsverksamhet och vi accepterar inte mutor eller korruption i någon form. Vi tar inte emot och ger inte heller mutor till myndigheter eller affärspartner för att Puustelli ska gynnas vid beslutsfattandet. Som olämplig verksamhet betraktar vi att pengar eller andra motsvarande värdefulla förmåner ges eller tas emot.

Intressekonflikter

Samtliga åtgärder och beslut som fattas av varje person i Puustelli ska vara motiverade med tanke på affärsverksamheten och de ska stödja en lönsam tillväxt i Puustelli. De anställda ska undvika situationer där personliga intressen kan stå i konflikt med Puustellis intressen, eftersom enbart ett intryck av en intressekonflikt kan skada vår verksamhet.

Konfidentialitet

I vårt arbete ansvarar vi för Puustellis och våra intressentgruppers egendom, såsom känsliga uppgifter, maskiner, råvaror, fordon, datorer och annan motsvarande egendom. Sekretessbelagd information är också frågor som gäller säkerheten, såsom uppgifter om informationssäkerhet och larmsystem. Samtliga anställda ska följa anvisningen om informationssäkerhet för Puustellis personal och skydda konfidentiell information från att förkomma, bli stulen eller missbrukas.

Integritetsskydd och personuppgifter

Vi respekterar integritetsskyddet för våra anställda, kunder och affärspartner. Vi samlar in och använder personuppgifter endast för motiverade affärsändamål med iakttagande av dataskyddslagar och dataskyddsbestämmelser. Vår personal får inte använda konfidentiell information som tillhör Puustelli eller våra affärspartner för att få personlig nytta eller lämna ut den till tredje parter utan tillstånd.

Jämlik och rättvis behandling

Vi arbetar alla i Puustelli i enlighet med vår personal- och jämställdhetspolitik. Vi accepterar inte någon form av diskriminering, mobbning eller trakasserier, utan vi respekterar och främjar likabehandling oberoende av personens nationalitet, kön, ålder, sexuella läggning, hudfärg, etnisk bakgrund eller av någon annan orsak som har att göra med personen. Vi behandlar alla våra kunder rättvist och jämlikt.

Minimering av miljökonsekvenser

Vårt mål är att minimera miljökonsekvenserna under produktens hela livscykel. Vi följer miljöskyddslagstiftningen och är i täten när det gäller att utveckla en miljövänlig möbelindustri. Vi fokuserar på att minska koldioxidavtrycket i vår verksamhet och strävar i all vår verksamhet efter lösningar som är hållbara ur miljösynpunkt. Vi mäter de direkta och indirekta miljökonsekvenserna av vår verksamhet, och vårt mål är en koldioxidneutral produktion före 2035.

Rapportering av överträdelser

Vi har alla en skyldighet att följa Puustellis etiska anvisningar, och det är vår skyldighet att berätta om vi misstänker verksamhet som strider mot anvisningarna. Fall av missbruk, olaglig eller oetisk verksamhet som upptäcks ska i första hand anmälas till närmaste chef eller via Puustellis anmälningskanal. Anmälningskanal är avsedd för Puustellis alla anställda, affärspartner och kunder. Uppgifterna om den person som rapporterar oegentligheter förblir konfidentiella och vi accepterar inte någon form av trakasserier mot de personer som rapporterar eller bistår vid utredningen av eventuella oegentligheter.

Länk till anmälningskanal

Beställ nyhetsbrev
Beställ Idébok
Boka tid för köksplanering

 

BESTÄLL PUUSTELLIS NYHETSBREV OCH FÅ TIPS OCH INSPIRATION INFÖR DIN KÖKSRENOVERING

Vilken typ av projekt planerar du:
När du skickar in formuläret får du vårt nyhetsbrev i din e-postadress. Läs om vår integritetspolicy.
Marknadsföringstillstånd
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.